תקנון ותנאי שימוש – Co.Do | קודו – Work Alone Together

ברוכים הבאים למיזם Co.Do ("המיזם"), המציע שירותי מפגשי עבודה קבוצתיים ו/או פרטניים, שירותי ליווי אישי מקצועי, ליווי אקדמי, שיעורים פרטיים, קורסים מקוונים, ועוד ("השירותים") ואתר https://codolife.com ("האתר"). האתר והמיזם מופעלים על ידי Co.Do על ידי תמר אלמוג, הערמונים 25 קריית ביאליק, טל' מס' 052-8138055 ("מפעילת המיזם").

אנא קראו בבקשה את האמור בתקנון זה ואל תיבהלו מהשפה המשפטית והפורמאלית. אנחנו פה בשבילכם, כדי לשרת אתכם ולהביא לכם את מירב התועלת.

 1. כללי
  • כל פעולה כלשהי בקשר עם המיזם, לרבות, אך לא רק, הזמנת שירותים מאת מפעילת המיזם, וכן פעולה כלשהי באתר כפופה לאמור בתקנון ותנאי שימוש אלה (כהגדרתם להלן).
  • יובהר כי מפעילת המיזם החברה עשויה להציע את השירותים באמצעות האתר ו/או בכל דרך אחרת ברשת האינטרנט, באמצעות אפליקציה סלולרית, תוכנת מחשב וכן באמצעות פלטפורמות נוספות כגון: זום, וואטסאפ, פייסבוק, טוויטר ו/או כל פלטפורמה אחרת ופעילויות וירטואליות או פיזיות מיוחדות נוספות העשויות להתקיים מעת לעת. תנאי התקנון ותנאי השימוש יהיה תקפים לכל התקשרות עם מפעילת המיזם ו/או שימוש בכל פלטפורמה באמצעותה מוצעים השירותים.
  • כל המבצע פעולה כלשהי בקשר עם המיזם ו/או האתר מעיד על עצמו שקרא בעיון ובדקדוק את פרטי התקנון ותנאי שימוש אלה וכן כי הוא מקבל על עצמו, ללא סייג, באופן בלתי חוזר, את כל האמור בתקנון ותקנון ותנאי שימוש אלה. התקנון ו ותנאי שימוש אלה מהווים הסכם לכל דבר וענין בין האתר למשתמשים בו. אם אינך מסכים לתנאי כלשהו מהוראות התקנון ותנאי השימוש נא הימנע משימוש בשירותים, מהתקשרות עם מפעילת המיזם ו/או מביצוע שימוש באתר.
  • מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, המונח "פעולה" בתקנון ו ותנאי שימוש אלה משמעותו כל הצעת שירותים, רישום לקבלת שירותים, הזמנת שירותים, ביצוע רכישה, רישום כלשהו, פרסום, פרסום תגובה, הבעת דעה וכיוצ"ב עניינים הדורשים פעולה אקטיבית מעבר לקריאת המפורסם באתר.
  • לשם נוחות הקריאה הדברים מנוסחים בלשון זכר, אולם מתייחסים לגברים ונשים באותה המידה. מקום בו נכתבים הדברים בלשון רבים, הכוונה גם ללשון יחיד, ולהיפך.
  • מפעילת המיזם שומרת לעצמה הזכות לשנות את התקנון ו ותנאי שימוש אלה מעת לעת, ללא שתמסור על כך הודעה מראש, ולכן יש לבחון את התקנון ותנאי שימוש אלה לפני כל שימוש ו/או רכישת שירותים. ככל שהמשתמש אינו מסכים לשינוי כלשהו בתקנון ותנאי שימוש אלה, הסעד היחיד לו יהיה זכאי המשתמש יהיה הפסקת השימוש בשירותים. כל שינוי בתקנון ותנאי שימוש אלה יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר ו/או בכל פלטפורמה אחרת באמצעותה פועל המיזם.
  • רק האמור בתקנון ותנאי שימוש אלה יחייב את מפעילת המיזם. מקום בו יש סתירה או אי-התאמה בין האמור בתקנון ותנאי שימוש אלה ובין האמור במקום כלשהו באתר או במקום ו/או פלטפורמה אחרים (בסעיף קטן זה "המקור-האחר"), יגבר האמור בתקנון ותנאי שימוש אלה, אף אם הוא מוקדם למקור-האחר, אף אם מוזכרים תקנון ותנאי שימוש אלה במקור-האחר ואף אם המקור-האחר הנו ספציפי יותר ביחס לנושא הרלוונטי – כל זאת רק אם וככל שאין במקור-האחר כדי להרחיב את זכויות מפעילת המיזם ו/או אין במקור-האחר כדי לצמצם את חובות ו/או אחריות מפעילת המיזם.
  • תכני השירותים, האתר ויישומיהם, כולם או חלקם, עשויים להופיע ולהיות מוצגים ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה תקשורתית אחרת, לרבות תקשורת קווית, סלולארית, טלוויזיה ו/או כל מדיה אחרת שהיא; תנאי השימוש המפורטים בתקנון ותנאי שימוש אלה רלוונטיים וחלים על כל ערוץ ו/או מדיה תקשורתית בהם מופיעים ו/או יופיעו תכני השירותים, האתר ו/או יישומיו, כולם או חלקם, בשינויים המחויבים.
  • תכני השירותים והאתר, כולם או חלקם, עשויים להיות מתורגמים לשפות שונות באמצעות כלי תרגום שונים; תכני השירותים והאתר בנוסחם בעברית בלבד מחייבים את מפעילת המיזם. תרגומם ככל שיעשה לשפות שונות הינו לנוחות המשתמש בלבד.
  • על פי הוראות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013, מפעילת האתר פטורה מביצוע התאמות נגישות בתכני האינטרנט של השירותים המוצעים על ידה לציבור.

 1. מטרת המיזם
  • המיזם מציע למשתמשים את השירותים השונים המופעלים על ידי מפעילת המיזם, בהתאם למפורט בתנאי השימוש המצורפים כנספח א' להלן ("תנאי השימוש"). השירותים ניתנים על-ידי מפעילת המיזם באמצעות מפגשים מקוונים ו/או פיזיים, ומיועדים ליחידים או קבוצות.
  • מפעילת המיזם שומרת לעצמה את הזכות להציע למשתמשים באמצעות האתר ו/או כל פלטפורמה אחרת שירותים המופעלים על ידי צד שלישי ולא על ידי מפעילת המיזם. בכל מקרה בו מצוין באתר ו/או כל פלטפורמה אחרת כי שירות מוצע על-ידי מפעילת המיזם, מפעילת המיזם תיחשב כספקית השירות לצרכי הסכם רכישתו של אותו שירות, לפי העניין. במקרים כאמור, ובמקרים אלו בלבד, יחולו על מפעילת המיזם הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 והתקנות על-פיו ("חוק הגנת הצרכן"), אשר חלות על "עוסק" בנוסף על החובות החלות עליה כמפעילת המיזם, לרבות לעניין ביטול עסקאות. כמו כן, מובהר כי לא יחולו הוראות חוק הגנת הצרכן בקשר למשתמש שעושה כל שימוש באתר ו/או מבצע רכישת שירותים ו/או נרשם לשירותי מפעילת המיזם באופן שאינו לצורך אישי, ביתי או משפחתי (לרבות, אך לא רק, כל משתמש שעושה שימוש באתר לצרכים עסקיים).
  • מבלי לגרוע מן האמור בסעיף ‏2.2 לעיל, ככל שצויין במפורש כי שירות כלשהו המוצע באתר אינו ניתן על-ידי מפעילת המיזם ישירות, כל התקשרות המתבצעת לצורך קבלת אותו שירות באמצעות האתר הנה עסקה ישירה בין המשתמש לבין ספק אותו השירות, אשר תהיה כפופה לתנאי ההתקשרות שיציג ספק אותו שירות ואין לראות בכל פרסום אודות אותו שירות באתר, בכל פלטפורמה אחרת ו/או בתכניו ו/או במידע המפורסם באמצעותו על-ידי ספקי השירותים (שאינם מפעילת המיזם) משום המלצה ו/או חוות דעת של מפעילת המיזם בקשר לשירות המוצע ו/או הכדאיות בהתקשרות עם אותו ספק ו/או טיב השירותים המוצעים על ידי אותו ספק.
  • תמונות המוצגות באתר ו/או בכל פלטפורמה אחרת בקשר לשירותים המוצעים על ידי מפעילת המיזם ו/או כל ספק שירות אחר הינן להמחשה בלבד.
 1. המשתמשים
  • רשאי להשתמש באתר ו/או בשירותים בוגר, בגיל 18 ומעלה, שברשותו תא דואר-אלקטרוני פעיל ונגיש ובעל כרטיס אשראי תקף מחברת אשראי ישראלית ו/או כל אמצעי תשלום אחר המאפשר תשלום באמצעות רשת האינטרנט.
  • על אף האמור לעיל, מפעילת המיזם רשאית שלא לאפשר לאדם ולכל קבוצת אנשים את השימוש באתר ו/או את ההשתתפות בכל אחד מן השירותים המוצעים על ידי מפעילת המיזם, בין אם אושר שימוש כזה בעבר ובין אם לאו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן הנמקה ו/או במתן הודעה מראש. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל יוסבר, שאי-מתן האפשרות להשתמש באתר ו/או בשירותים יעשה בדרך-כלל מסיבות כגון הפרת תנאי התקנון או תנאי השימוש, הצגת אמצעי תשלום לא תקף, מסירת פרטים לא-נכונים, פגיעה במפעילת המיזם, באתר ו/או בספק כלשהו ו/או פגיעה במשתמש אחר.
 1. רכישות, מחירים, ביטול עסקאות
  • שירותי מפעילת המיזם, לרבות תנאי התנהגות והשתתפות, תכולת השירותים, מחירי השירותים, תנאי ההרשמה, התשלום, וההשתתפות, מועדי ודרכי אספקת השירותים וכן תנאי הביטול הנוגעים לכל אחד מן השירותים המוצעים, מפורטים בתנאי השימוש המצורפים כנספח א' להלן. על ידי ביצוע הרשמה, תשלום ו/או רישום לשם קבלת השירותים המוצעים על ידי מפעילת המיזם, בכל דרך שהיא, מתחייב המשתמש אשר ביצע את הרישום לשלם את התמורה המגיעה למפעילת המיזם בגין השירות הנבחר, וכן לעמוד בכלל התנאים המפורטים בתקנון ותנאי שימוש אלה בקשר עם ההשתתפות בשירותים וקבלת השירותים מאת מפעילת המיזם וכן מסכים המשתמש כי תקנון ותנאי שימוש אלה יהוו הסכם מלא בינו לבין מפעילת המיזם בקשר עם אספקת השירותים.
  • המחירים המוצגים באתר ו/או בכל פלטפורמה אחרת כוללים מס ערך מוסף.
  • מפעילת המיזם רשאית לעדכן את מחירי השירותים באתר מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת והעדכונים יפורסמו באתר ו/או בכל פלטפורמה אחרת. המחיר התקף ביחס לרכישה שבוצעה הינו המחיר שהופיע באתר בעת השלמת תהליך הרכישה ועם קבלת אישור השלמת הרכישה באמצעות דוא"ל על-ידי המשתמש. במידה שמחיר שירות כלשהו עודכן באתר ו/או בכל פלטפורמה אחרת בטרם השלמת תהליך הרכישה, המשתמש מודע לכך שיחויב בהתאם למחיר המעודכן.
  • מפעילת המיזם לא מתחייבת כי מחירי השירותים המפורסמים באתר הם המחירים הזולים ביותר.
  • בכפוף להוראות סעיף ‏2.2 לעיל, משתמש רשאי לבטל עסקה לרכישת שירותים שביצע באמצעות האתר אך ורק בהתאם לאמור בחוק הגנת הצרכן. סעיף זה מפרט בתמצית את כללי ההחזרות והביטולים, אשר כפופים לכלל הוראות חוק הגנת הצרכן. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור בסעיף ‏4 זה להלן לבין הוראות חוק הגנת הצרכן, תגברנה הוראת חוק הגנת הצרכן כפי שתהיינה בתוקף באותה עת.
  • עבור כל שירותי המיזם, ניתן יהיה לשלם במקסימום 3 תשלומים ללא ריבית.
  • אופן ביטול עסקה
   • ביטול עסקה ייעשה באמצעות משלוח הודעת ביטול באחת הדרכים הבאות ("הודעת הביטול"):
  • בדוא"ל לכתובת team@codolife.com;
  • פנייה ישירה למפעילת המיזם באמצעות שליחת הודעה בממשק צור קשר באתר;
  • פנייה באמצעות הודעת וואטסאפ על פי הפרטים המופיעים באתר;
   • מועדים ותנאי ביטול עסקה – כללי

משתמש רשאי לבטל עסקה, מכל סיבה שהיא, במועדים ובתנאים הבאים:

 • ברכישה של שירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום ביצוע העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים המנויים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן (לפי המאוחר) כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן) – בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת ­- בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן, בעסקה להתקשרות בשירות שמהותו קורס – (כאמור בפרט 9 לתוספת לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 )– בתוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם ובלבד שהביטול ייעשה 14 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות, קודם למועד תחילת השירות.
 • הוראות סעיף ‏4.7 ‏לעיל לא יחולו על העסקאות המנויות בסעיף ‏4.8 להלן.
 • תנאי ביטול עסקה לאחר תום המועדים המפורטים בסעיפים ‏4.7 ו- ‏4.9 בתקנון ותנאי שימוש אלה ו/או לאחר תום תקופת הביטול המוקנית למשתמש לפי חוק, יהיו בהתאם למפורט בתנאי השימוש.
 • עסקאות שלא ניתן לבטל

הוראות סעיף ‏4.7 לעיל והוראות סעיף ‏4.9 להלן לא יחולו על העסקאות הבאות:

 • עסקאות לרכישת טובין פסידים;
 • עסקאות לרכישת שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטולן חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן;
 • עסקאות לרכישת מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995;
 • עסקאות לרכישת טובין שבעקבותן הטובין יוצרו במיוחד בעבור המשתמש;
 • עסקאות לרכישת טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהמשתמש פתח את אריזתם המקורית.
 • מועדים ותנאי ביטול עסקה – משתמש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש
  • בסעיף ‏4.9 זה:

"אדם עם מוגבלות" – כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998;

"אזרח ותיק" – מי שמלאו לו 65 שנים;

"עולה חדש" – מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודה עולה או תעודת זכאות כעולה ממשרד העלייה והקליטה.

 • משתמש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי לבטל עסקה בתוך ארבעה חודשים מיום ביצועה, מיום קבלת הטובין נשוא העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים המנויים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין נציגי האתר למשתמש, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.
 • הוראות סעיף ‏4.9.2 ‏לעיל לא יחולו על העסקאות המנויות בסעיף ‏4.8 לעיל.
 • ביקש משתמש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש לבטל עסקה, רשאים נציגי האתר לדרוש ממנו להציג לפניהם תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש. בהתאם לדרישה כאמור, המשתמש יציג לפני נציגי האתר את אחד מהמסמכים המנויים בסעיף 14ג1(ד) לחוק הגנת הצרכן, לפי העניין, או יספק להם עותק שלו, לרבות באמצעות תקשורת אלקטרונית או פקסימיליה.
 • תוצאות ביטול עסקה
  • ביטול עקב פגם או אי התאמה

במידה וביטל משתמש עסקה לפי סעיפים ‏4.6.1 או ‏4.9 לעיל עקב אי התאמה בין הטובין או השירות שרכש לבין הפרטים שנמסרו לו לפי סעיפים 14א(א) ו-(ב) או 14ג(א) ו-(ב) לחוק הגנת הצרכן, או עקב אי אספקת הטובין או השירות שרכש במועד שנקבע, יחולו ההוראות להלן:

  • מפעילת המיזם תחזיר למשתמש בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על-ידי המשתמש, תבטל את חיובו של המשתמש בשל העסקה ותמסור לו עותק מההודעה בדבר ביטול החיוב כאמור ולא תגבה מהמשתמש דמי ביטול כלשהם.
   • ביטול שאינו עקב פגם או אי התאמה

במידה וביטל משתמש עסקה לפי סעיפים ‏4.7 או ‏4.9 לעיל, שלא מהטעמים המנויים בסעיף ‏4.10.1 לעיל (פגם או אי התאמה), יחולו ההוראות להלן:

 • מפעילת המיזם תחזיר למשתמש, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על-ידי המשתמש, כשחיובו של המשתמש בשל העסקה יבוטל ויימסר לו עותק מההודעה בדבר ביטול החיוב כאמור. מהמשתמש לא ייגבו סכומי כסף כלשהם, זולת דמי ביטול (ככל שמפעילת המיזם תחליט לגבות) בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הטובין שרכש, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

בסעיף זה, "דמי ביטול" – לרבות דמי סליקת אשראי, הוצאות או התחייבות בשל משלוח, אריזה או כל הוצאה או התחייבות אחרת, שלטענת מפעילת המיזם הוצאו על-ידה או שהיא התחייבה בהן בשל ההתקשרות בעסקה, או בשל ביטולה.

 • מבלי לגרוע מהוראות סעיפים ‏4.10.1 ו-‏4.10.2 לעיל, במידה ומשתמש ביטל עסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן) כאמור בסעיפים ‏4.7 ו-‏4.9.2 לעיל, שהוחל במתן השירות לפיה, ישלם המשתמש את התמורה היחסית בעד השירות שניתן לו.
 1. שימוש בממשקים ותוכנות צד שלישי
  • המשתמש מבין ומאשר כי מפעילת המיזם עשויה לבצע שימוש בתוכנות וממשקי צד שלישי לצורך אספקת השירותים ו/או הפעלת האתר, לרבות, אך מבלי לגרוע: Facebook, Google+, Instagram, WhatsApp, Waze, טוויטר, לינקדאין, טרלו, גוגל דרייב, יוטיוב, קלנדלי, זום וכל פלטפורמה ו/או תוכנה אחרת אשר השימוש בה יידרש בהתאם לשיקול דעת מפעילת המיזם על מנת לספק את השירותים המוצעים על ידה ("ממשקי צד שלישי").
  • מקום שהמשתמש עושה שימוש בממשקי צד שלישי, אזי שימוש זה כפוף לתנאי השימוש ממשקים הצד השלישי, ועל המשתמש האחריות לפעול לפיהם. המשתמש מצהיר כי למפעילת המיזם, לרבות כל הפועלים מטעמה, לא תהיה אחריות לכל נזק ישיר או עקיף, תוצאתי או מיוחד מכל סוג שהוא שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכל עניין הנוגע לממשקי צד שלישי ו/או השימוש בהם.
 2. פרסומות
  • האתר עשוי לכלול פרסומות של בתי עסק ו/או צדדים שלישיים ו/או קישורים לאתרים ו/או אפליקציות של בתי עסק ו/או צדדים שלישיים. יובהר כי מפעילת המיזם אינה אחראית לתוכנם של האפליקציות, האתרים ו/או הפרסומות האמורים, מדיניות הפרטיות שלהם, ו/או ביחס להתאמתם של השירותים ו/או השירותים המוצעים במסגרתם למשתמש, והיא אינה ממליצה ו/או מעודדת לרכוש את השירותים ו/או השירותים המוצעים במסגרתם של אותם אתרים, אפליקציות ו/או פרסומות. מפעילת המיזם לא תישא בכל נזק, הוצאה ו/או אובדן שנגרמו, או נגרמו לכאורה, בקשר עם השימוש באתרים ו/או באפליקציות הללו, בשל הסתמכות על האתרים, האפליקציות, הפרסומות, תוכנם ו/או בקשר עם שירותים או שירותים אשר הוצעו על ידי האתרים, האפליקציות ו/או הפרסומות האמורים.
  • על המשתמש לבחון את מידת התאמתם של השירותים ו/או השירותים המוצעים על ידי האתרים, האפליקציות ו/או הפרסומות האמורים לעיל וכן את מדיניות הפרטיות שלהם. יובהר כי כל עסקה שתיעשה בהסתמך על פרסומות, אפליקציות ו/או אתרים כאמור תיעשה עם המפרסם, וכי מפעילת המיזם אינה צד לעסקה כאמור ולא תישא באחריות מכל סוג שהוא לשירותים ושירותים שנרכשו כאמור.
  • מפעילת המיזם לא תישא באחריות לתוכנם, מהימנותם, אמינותם, מידת דיוקם ו/או חוקיותם של אתרים, אפליקציות ו/או פרסומות כאמור, למדיניות הפרטיות שלהם, ולמידע הכלול בהם ו/או לפעולה ו/או מחדל שננקטו בהסתמך על תוכן ומידע כאמור
 3. שימוש בשירותים ובאתר
  • השירותים יהיו זמינים רק למשתמש שביצע רישום מראש. מפעילת המיזם שומרת לעצמה את האפשרות להציע איזור אישי באתר ו/או בכל פלטפורמה אחרת באמצעותה מוצעים השירותים, ובמידה ותאפשר רישום לאיזור אישי, משתמש שיבחר בכך יוכל ליצור לעצמו איזור אישי באמצעות הקלדת פרטים כגון כתובת דואר אלקטרוני וסיסמא. יובהר כי פרטי מידע מסויימים המוצעים באמצעות האתר ו/או הפלטפורמות באמצעותן מוצעים השירותים עשויים להיות נגישים רק למשתמש שביצע רישום לאיזור האישי. יובהר כי השימוש בפרטי הרישום לאיזור האישי ייעשה אך ורק על פי תנאי מדיניות הפרטיות של מפעילת המיזם. על המשתמש מוטלת החובה לשמור את הסיסמא שבחר באופן מאובטח אשר לא יאפשר כניסה בלתי מורשית לחשבונו.
  • המשתמש מתחייב, בין היתר, שלא לעשות שימוש בשירותים, באתר ו/או בכל חלק מהם באופן בלתי מורשה ו/או תוך שימוש בשיטות ו/או אמצעים שאינם מורשים, אשר כולל בין היתר:
   • התחזות לאדם או גוף כלשהו ו/או מסירת תיאור מסולף או הצגה כוזבת של קשר בינו ובין צד שלישי.
   • שליחה או שידור של כל חומר שקרי ומטעה או חומר אשר נועד להערים על אדם או על גוף כלשהו, במישרין ו/או בעקיפין.
   • שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא.
   • מכירה, הפצה או כל שימוש כלכלי במידע המופיע באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אשר המידע רלוונטי לו.
   • הפעלה של רובוטים, זחלים(crawlers) , עכבישים(spiders) ו/או כל אמצעי אוטומטי אחר על האתר.
   • שינוי, תרגום, הינדוס, הינדוס לאחור (reverse engineer) ו/או כל ניסיון לגלות את קוד המקור של כל חלק בשירותים, באתר ו/או כל תוכנה הקשורה אליהם ו/או ליצור יצירות נגזרות שלהם ו/או באופן העלול לגלות ו/או להפיץ את קוד המקור של השירותים, האתר ו/או כל חלק מהם ו/או העלול להכפיף את מפעילת המיזם לחובה לגלות ו/או להפיץ את קוד המקור של השירותים, האתר ו/או של כל חלק מהם ו/או שימוש שעלול להעניק לצד שלישי את הזכות לשנות או ליצור יצירות נגזרות מהשירותים, האתר ו/או קוד המקור שלהם.
   • הפצה, העתקה, שכפול ו/או הצגת תכולת השירותים, האתר באמצעים או פרסומים אחרים, ללא אישור מראש ובכתב ממפעילת המיזם, לרבות איסור על שימוש בטכניקות Framing ו- Automated Data Mining Tools.
   • הפצת "דואר זבל (spam) "למשתמשי השירותים ו/או האתר, או הפצתם בכל דואר או דוא"ל אחר.
   • הפרעה בכל דרך אחרת, או קטיעה של פעילות השירותים, האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המפעילים ו/או המחוברים לשירותים והאתר).
   • פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויה בשירותים ו/או באתר.
  • נוסף על האמור, המשתמשים בשירותים ובאתר עשויים להיות רשאים להעלות תוכן לפלטפורמות באמצעותן מופעלים השירותים ו/או לאתר ("התוכן"), ולשתף אחרים בתוכן האמור. כל משתמש מתחייב שלא להעלות תוכן פוגעני, מאיים, מעליב, משמיץ, גזעני, לא חוקי, בלתי ראוי, פורנוגרפי, המכיל לשון הרע, מפלה, המכיל אלימות, פוגע בפרטיות, מפר זכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים, הכולל פרסומת מסחרית ו/או הפוגע בשם הטוב ו/או במוניטין של מפעילת המיזם (לרבות, אך מבלי למעט, מנהלים, נציגים, נושאי משרה, עובדים, יועצים ותאגידים קשורים למפעילת המיזם). מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המשתמש מתחייב שלא להעלות כל תוכן המכיל וירוסי מחשב, תוכנות זדוניות, סוסים טרויאנים, ספאם, קוד או קובץ מזיק ו/או שיש בו בכל אופן שהוא בכדי לפגוע ו/או להאט את השימוש בשירותים, באתר ו/או בחוויית השימוש שלהם.
  • מפעילת המיזם שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל תוכן שהוא מכל סיבה שהיא, בין אם סיבה זו נכללת בתקנון ותנאי השימוש אלה ובין אם לאו, שהועלה על ידי משתמש, ללא צורך במתן הודעה מראש למשתמש שהעלה את התוכן ומבלי שיהיה עליה לנמק את הסרת התוכן. אין בהוראות סעיף זה בכדי לחסום את מפעילת המיזם מפני כל סעד משפטי אחר נגד משתמש, ומפעילת המיזם שומרת לעצמה את מלוא הזכויות לנקוט בהליכים משפטיים בהתאם.
  • כל משתמש שמעלה תוכן כלשהו במסגרת השירותים ו/או במסגרת פעילותו באתר מוסר בזאת לחברה רישיון קבוע, בלתי ניתן לביטול, ללא חיוב בתשלום מכל סוג שהוא (לרבות, אך מבלי למעט, תמלוגים) לעשות שימוש בתוכן בכל אופן שהוא ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של מפעילת המיזם ו/או להעביר רשיון זה לאחרים.
 4. פרטיות
  • שימוש במידע פרטי ו/או סודי שיימסר על ידי משתמש למפעילת המיזם ינוהל בהתאם למדיניות הפרטיות של מפעילת המיזם הזמינה בקישור https://codolife.com/privac_-policy.
  • יובהר כי כל יצירת קשר עם מפעילת המיזם באמצעות האתר תאפשר יצירת קשר אנונימית, ומפעילת המיזם תהיה חשופה אך ורק לפרטים אותם ביקש המשתמש למסור לה. עם זאת, יובהר כי שימוש בכלים ו/או ערוצים שונים ליצירת קשר (כגון יצירת קשר באמצעות פלטפורמה אחרת באמצעותה מוצעים השירותים) עשויים לחשוף את זהות המשתמש, לדוגמא – פניה באמצעות וואטסאפ החושפת תמונת פרופיל ומספר, פניה באמצעות פרופיל ברשת חברתית, או בכל אמצעי אחר שאינו מבטיח אנונימיות מוחלטת. על כל משתמש מוטלת החובה לבחון את דרכי הפניה המתאימות לו בטרם יצירת קשר עם מפעילת המיזם.
  • היות ומדובר בסביבה מקוונת שבה אין אפשרות לאבטחה מוחלטת, משתמש המוסר פרטים למפעילת המיזם עושה זאת על אחריותו בלבד. עם זאת, מפעילת המיזם תעשה מאמצים סבירים ומקובלים כדי לשמור על סודיות פרטי המשתמש.
 5. העדר אחריות
  • מפעילת המיזם אינה צד להתקשרות שתעשה בין כל צד שלישי שאינו מפעילת המיזם למשתמשים באמצעות האתר ו/או כל פלטפורמה אחרת.
  • מפעילת המיזם אינה אחראית לאיכות השירותים, התאמה בין השירותים שסופקו לתמונות שפורסמו בקשר לאותם השירותים, תכולת השירותים, התאמת השירותים לצרכי המשתמשים, שירות הניתן על ידי כל צד שלישי המפרסם את שירותיו באתר ו/או בכל פלטפורמה אחרת וכיוצ"ב עניינים הקשורים באופן כלשהו, ישיר או עקיף, לשירותים ו/או למפרסמים.
  • מפעילת המיזם לא תישא בכל אחריות לעיכובים ו/או כשלים בהשלמת תהליך הזמנת השירותים ו/או באספקת השירותים, בין אם דרך האתר ובין בכל דרך אחרת, כתוצאה מאירועים ומגורמים שאינם בשליטתה, לרבות, שביתות ו/או תקלות במערכת המחשוב ו/או במערכות הטלפונים ו/או במערכות התקשורת ו/או תקלות אחרות ו/או פעולות איבה ו/או כוח עליון ו/או כל אירוע אחר שיפגע בהשלמת תהליך ההזמנה ו/או באספקת השירותים.
  • מפעילת המיזם שומרת לעצמה הזכות להפסיק את פעילות השירותים ו/או האתר בכל עת, לכל פרק זמן, לצורך תחזוקה, בשל סגירת כל אחד מן השירותים, האתר וכן לכל מטרה ומכל סיבה אחרת. הפסקת פעילות כאמור (זמנית או קבועה) לא תחייב הודעה מראש או הנמקה כלשהם לאף גורם.
  • מפעילת המיזם אינה אחראית ולא תישא באחריות – באופן ישיר או עקיף – לכל נזק, אבדן רווחים, הוצאה, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הפרת חוזה, עוולה כלשהי וכיוצ"ב שנגרמו, אם וככל שנגרמו, למשתמש ו/או צד ג' כלשהו, בקשר (ישיר או עקיף) עם האתר, השימוש בו, השירותים, השימוש בהם (לרבות השירותים המוצעים באמצעות צדדים שלישיים), מכל סיבה שהיא, לרבות, אך לא רק, עקב איחור ו/או כשל באספקת השירות ו/או עקב אי אפשרות להשלים את תהליך הרישום וכן בשל הפסקת פעילות השירותים, האתר (באופן זמני או קבוע) ו/או ספקי שירותים שאינם מפעילת המיזם.
  • מפעילת המיזם אינה אחראית בגין כל נזק עקיף, מקרי ו/או תוצאתי, אי יכולת להשתמש בשירותים, באתר, אובדן נתונים ו/או אובדן רווחים הנובע מהשימוש בשירותים, באתר ו/או בכל מידע, תכנים ו/או פרטים אליהם ניתן להגיע באמצעות השירותים ו/או האתר, אף אם הפעילה מפעילת המיזם פיקוח כלשהו על התכנים המוצגים בשירותים ו/או באתר או שניתן לגשת אליהם או לצפות בהם באמצעות השירותים והאתר, ואף אם נודע לה על האפשרות לנזק שכזה, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור והנוגע לאתר ו/או לשירותים, לשימוש בהם, לאי יכולת להשתמש בהם, לביטולם, הגבלתם או להפסקתם.
  • היה ומפעילת המיזם ניסתה מרצונה הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של משתמש, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על מפעילת המיזם.
  • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אם מכל סיבה שהיא, תוטל אחריות על מפעילת המיזם בקשר לנזק אשר נגרם למשתמש, אחריותה הכוללת של מפעילת המיזם תוגבל לתשלום אשר שולם בפועל על ידי המשתמש לחברה בגין השירותים ו/או השימוש באתר, ובמקרה בו מדובר במשתמש שלא ביצע כל הזמנת שירותים ו/או שימוש באתר, תוגבל אחריות מפעילת המיזם לסכום כולל של 100 שקלים חדשים בלבד.
  • מבלי לפגוע באמור לעיל, ככל שמופיע קישור (Link) חיצוני באתר ו/או בכל פלטפורמה אחרת באמצעותה מופעלים השירותים, מפעילת המיזם ולא תהיה אחראית באופן כלשהו – ישיר או עקיף – לתכניו של אותו אתר, אפליקציה או כל שירות אחר אליו מפנה אותו קישור, המידע שמתפרסם בו, תמונות המופיעות בו, הסתמכות על כל אלו וכל נזק, הוצאה ואבדן רווחים, ישיר ו/או עקיף, שנגרמו כתוצאה ו/או בקשר עם אותו קישור חיצוני.
  • מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מובהר, שיתכן שבשל תקלות טכניות ו/או הצורך בתחזוקת השירותים ו/או האתר, פעולות רישום של משתמשים לא יושלמו. משתמשים נדרשים להיות מודעים לכך ובבואם לבצע רישום לשירותים הם לוקחים על עצמם את האחריות המלאה לכל נזק, הסתמכות, הוצאה, אבדן רווחים וכיוצ"ב תוצאות העלולות להיות לתקלות שכאלו.
  • המשתמשים אחראים כלפי מפעילת המיזם, משתמשים אחרים וספקי שירותים אחרים שאינם מפעילת המיזם בכל מעשה או מחדל בהתאם להוראות הדין.
 1. זכויות יוצרים וסימני מסחר
  • כל תכני השירותים וכל המופיע באתר, הוא רכושה הבלעדי של מפעילת המיזם או בשימוש מפעילת האתר בהתאם לזכות מפורשת לשימוש בתוכן האמור מאת היוצרים ו/או הבעלים של התכנים. העתקה כלשהי, הפצה, שידור, פרסום, קישור, או שינוי אחר של תכני השירותים ו/או האתר או כל הנמצא בהם ללא רשות מפורשת בכתב של מפעילת המיזם הינה אסורה בהחלט. אין בשימוש שנעשה על-ידי משתמשים בשירותים, באתר ו/או בתכניהם כדי להקנות למשתמשים זכות קניין רוחני כלשהו בקשר עם השירותים, האתר ו/או בתכניהם, מלבד הזכות בתכניהשירותים ו/או האתר לצורך קבלת השירותים ו/או מידע אודותם בהתאם לאמור בתקנון ותנאי שימוש אלו.
  • כל הפרה של תקנון ותנאי שימוש אלה עלולה לגרום להפרת זכות יוצרים, סימן מסחר או זכות קניין רוחני אחרת אשר עשויה לחשוף את המפר לתביעות אזרחיות ו/או הליכים פליליים.
  • השירותים וכן האתר כוללים חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות קנין רוחני אחרות, לרבות, אך לא רק, מלל, תוכנות, תמונות, מוזיקה ווידאו, גרפיקה וסאונד, וכן כל תוכן אחר העשוי להיות מוצג כחלק מן השירותים ו/או האתר.
  • מפעילת המיזם הינה בעלת זכות יוצרים בתוכן, בסדר הבחירה, בתיאום ובקידום של תוכן השירותים ו/או האתר, ואף גורם אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר, להשתתף בהעברה או מכירה, ליצור יצירות נגזרות, או לנצל בדרך כלשהי את התוכן האמור, במלואו או בחלקו.
  • אין למפעילת המיזם כל חובה לספק למשתמשים סימנים או כל דבר אחר שעשוי לסייע למשתמשים לקבוע האם כל תוכן המוצג להם במסגרת השירותים ו/או האתר מוגן בזכויות יוצרים, סימן מסחרי ו/או זכות קניין רוחני כלשהי.
 1. כללי
  • השימוש בשירותים ובאתר כפוף לתנאי התקנון, תנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של מפעילת המיזם. על המשתמש לקרוא את תנאי התקנון, תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות במלואם בקפידה, לפני השימוש בשירותים ו/או באתר. תשומת לב המשתמש מופנית לכך שתנאי התקנון, תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות מהווים הסכם מחייב בין המשתמש לבין מפעילת המיזם, וכי במידה שהמשתמש אינו מסכים להוראה כלשהי מתנאי התקנון, תנאי השימוש או מדיניות הפרטיות, עליו להפסיק באופן מיידי לעשות שימוש בשירותים ו/או באתר. בעצם השימוש בשירותים ו/או באתר מובעת הסכמה לתנאי התקנון, תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, כפי נוסחם מעת לעת.
  • מפעילת המיזם שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי התקנון, תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ושינוי זה ייכנס לתוקפו מיד עם פרסומו באתר ו/או בכל פלטפורמה אחרת באמצעותה מופעלים השירותים (או במועד אחר שייקבע על ידי מפעילת המיזם); מפעילת המיזם אינה מתחייבת למסור למשתמש הודעה מראש על שינויים כאמור, ולכן יש לבחון את תנאי התקנון, תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות לפני כל שימוש בשירותים ו/או באתר. ככל שהמשתמש אינו מסכים לשינוי כלשהו בתנאי התקנון, תנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות, הסעד היחיד שיעמוד למשתמש הוא הפסקת השימוש בשירותים ו/או באתר.
  • המשתמש מסכים שתשדורת מידע לאתר, לשירותים או מהם אינם יוצרים בינו לבין מפעילת המיזם כל קשר או יחס אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בתנאי השימוש.
  • תנאי התקנון, תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, כנוסחם מעת לעת, מהווים את ההסכם היחיד התקף בין מפעילת המיזם לבין המשתמש, ולא יהיה תוקף לכל מצג, הבטחה, הסכמה או התחייבות, בין בכתב ובין בעל פה, שאינם כלולים בתקנון ותנאי שימוש אלו ו/או במדיניות הפרטיות.
  • במידה שסעיף כלשהו בתנאי התקנון, תנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות יימצא לא תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי מסיבה כלשהי על ידי בית משפט מוסמך, תוקפם או אכיפתם של יתר תנאי התקנון, תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות לא ייפגעו; מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הסעיף שנמצא לא תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי יפורש באופן הקרוב ביותר לנוסחו ולמטרתו, באופן שבעקבות פרשנות שכזו הוא לא יימצא לא תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי.
  • במידה שמפעילת המיזם לא השתמשה או השתהתה מלהשתמש בזכות מהזכויות המוקנות לה על פי תנאי התקנון, תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות, במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכות מזכויותיה. אף זכות של מפעילת המיזם אינה ניתנת לוויתור אלא בכתב, בהודעה חתומה על ידיה. סטייה מתקנון ותנאי שימוש אלו ו/או ממדיניות הפרטיות על ידי מפעילת המיזם במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד.
  • מפעילת המיזם רשאית להסב את זכויותיה בקשר עם כל אחד מן השירותים ו/או האתר ועל פי תקנון ותנאי שימוש אלו ו/או מדיניות הפרטיות, כולן או מקצתן, לצד שלישי ללא צורך בקבלת הסכמת המשתמש. המשתמש אינו רשאי להסב זכות כלשהי ללא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מאת מפעילת המיזם.
  • הדין החל על כל הקשור בשירותים, באתר, תנאי תקנון ותנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות הוא הדין הישראלי בלבד.
  • בכל מקרה של מחלוקת תהא לבתי המשפט של מחוז תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.
  • מובהר כי האמור בסעיפים ‏14.1-‏14.9 לעיל, חל גם על משתמש שאינו תושב ו/או אזרח ישראל, ובשום מקרה לא תשמע טענה לפיה ישראל אינה פורום נאות ו/או כי יש להחיל על כל התקשרות שהיא הקשורה לשירותים ו/או לאתר דין זר.

נספח א'

מפרט שירותים ותנאי תשלום

כללי – רישום ואישור השתתפות

הרשמה לכל שירות המוצע על ידי מפעילת המיזם, דורשת הרשמה מראש, כמפורט בנספח זה להלן.

מפעילת המיזם תבצע בחינה של כל בקשת מועמדות להשתתפות בשירות על פי פרטי כל מועמד שהוזנו בטופס ההרשמה הייעודי ו/או אשר הועברו לידי מפעילת המיזם על ידי המועמד. במידה והפרטים שהוזנו על ידי מועמד לא יהיו מלאים, רשאית מפעילת המיזם, אך לא חייבת, לפנות למועמד בבקשה להשלמת פרטים אודותיו.

יובהר כי מפעילת המיזם אינה מחוייבת לאשר השתתפות כל מועמד, וכי עצם שליחת בקשת ההרשמה לא מעידה על קבלת המועמד כמשתתף בשירות. למפעילת המיזם עומדת הזכות שלא לאשר השתתפות כל מועמד על פי שיקול דעתה הבלעדי.

יובהר כי אישור קליטת פרטי ההרשמה אינו מהווה אישור על קבלת המועמד להשתתפות בשירות.

בתום תהליך המיון ורק בכפוף להחלטת מפעילת המיזם על אישור מועמדות כל אחד מהמועמדים, תימסר למועמדים אשר אושרה השתתפותם בשירות.

יובהר כי למפעילת המיזם עומדת הזכות לבטל את אישור השתתפותו בכל אחד מן השירותים של כל מועמד על פי שיקול דעתה הבלעדי, גם לאחר שליחת אישור השתתפות לאותו משתתף.

מפעילת המיזם לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל טעות ו/או תקלה בגינה לא נקלטה בקשת מועמד להירשם לשירות ו/או בגינה תמנע ממועמד האפשרות להשתתף בכל שירות אליו נרשם.

כללי התנהגות, אתיקה

המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו ששירותי מפעילת המיזם ניתנים באמצעות מפגשים פרונטאליים פרטניים ו/או קבוצתיים, במפגשים פיזיים ו/או באמצעים המאפשרים מפגש וירטואלי המאפשרים למשתתפים לראות ולשמוע אחד את השני באופן סימולטני. בעת ההרשמה כמועמד להשתתפות בשירות וכן במהלך ההשתתפות בכל שירות ("אירוע"), מצהיר ומתחייב כל מועמד ו/או משתתף כי יפעל ויתנהג בצורה ראויה, מקצועית ואדיבה כלפי חבריו לשירות המשתתפים בשירות יחד עמו וכלפי מנהלי בשירות, ובין היתר מתחייב כל מועמד ו/או משתתף:

 • ליצור קשר חברי וכן עם חבריו לאירוע ולשמור על אמינות ויושרה כלפי יתר המשתתפים באירוע. חל איסור להציג מצגי שווא, מידע מטעה או כל מידע שמטרתו הולכת שולל של הזולת;
 • לשמור על כללי האתיקה המקצועיים אליהם הם מחוייבים על פי דין, ככל והדבר רלוונטי;
 • שלא לשדל כל משתתף אחר בכל דרך שהיא, בין במישרין ובין בעקיפין, בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו, לעזוב את האירוע, להפסיק את השתתפותו באירוע ו/או לבצע כל פעולה בלתי הולמת, בלתי חוקית ו/או אשר יש בה לפגוע בפעילותה התקינה של האירוע ו/או לפגוע במנהלי האירוע או בכל משתתף אחר;
 • לא לפרסם את שירותיו המקצועיים ו/או לבצע כל פעילות שיווקית מטעם כל גורם עסקי במהלך השתתפותו באירוע;
 • לא לפנות למשתתפים אחרים באירוע בכל הצעה עסקית כלשהי גם לאחר תום האירוע;
 • לשמור בסודיות מוחלטת ולא להעביר לכל צד שלישי כלשהו תכנים ו/או מידע שקיבלו מאת מפעילת המיזם ו/או כל מי מטעמה במסגרת כל אירוע, לרבות כל תוכן הקשור במיזם ו/או בשירותים, אלא אם כן התקבל לכך אישור מפורש ובכתב של מפעילת המיזם, ובכפוף לתנאי אותו אישור; וכן
 • לא לבצע כל פעולה אשר לדעת מנהלי האירוע ו/או מפעילת המיזם הינה אסורה.

משתתף באירוע שינהג באופן הסותר את תנאי ההתנהגות המפורטים לעיל עשוי להביא להרחקתו מן האירוע באופן חד פעמי ו/או לצמיתות וכן להטלת סנקציות נוספות בהתאם לשיקול דעת מפעילת המיזם.

קודו אונליין

מפגשי עבודה קבוצתיים בני שעתיים בזום הכוללים הנחיה.

כ-130 מפגשי עבודה מדי חודש. פירוט לפי מסלול בהמשך.

נהלי עבודה כלליים:

 • ההשתתפות במפגשים בהרשמה מראש דרך קלנדלי.
 • ניתן להגיע באיחור של עד 15 דקות למפגש, לאחר מכן לא תאושר הכניסה למפגש.
 • ההשתתפות במפגש היא למשך השעתיים המלאות, במידה ויש צורך לצאת מוקדם בעקבות בלת"ם יש לעדכן את המנחה בצ'אט בפרטי.
 • מפגש יפתח עם מינימום של 3 משתתפים שנרשמו לפחות שעתיים מראש, מפגש אליו לא ירשמו מינימום המשתתפים – לא יפתח.
 • מקסימום המשתתפים האפשרי במפגש הוא 100 משתתפים, ההשתתפות לפי כל הקודם זוכה.

קודו אונליין – מנוי ללא הגבלה חודשי מתחדש

מחיר מנוי חודשי הינו 375 ש"ח. במידה ומשתתף מעוניין לרכוש מנוי חודשי מתחדש ללא הגבלת זמן, עלות מנוי חודשי מתחדש תהיה מופחתת ותעמוד על סך של 275 ש"ח לחודש, המזכה את מחזיק המנוי באפשרות להרשמה לכל המפגשים ללא הגבלה.

המנוי מתחדש מדי חודש עד להפסקתו על ידי המשתמש. יש אפשרות לבטל ולהקפיא את המנוי, בהתאם לפירוט התנאים בהמשך.

 • הפסקת המנוי החודשי המתמשך – מחייבת הודעה מראש ובכתב במייל מראש, המנוי יבוטל חודש לאחר ההודעה, ולאחר חיוב אחרון יחסי להשלמה לתקופה של חודש התראה. (לדוגמא – מנוי שיבוטל שבוע לאחר מועד החידוש ישלים עוד 3 שבועות לחודש וכיו"ב).
 • במידה ובוטל המנוי החודשי המתמשך בתוך החודש הראשון לתחילת המנוי, ייגבה המחיר המלא בגין החודש הראשון, קרי 375 ש"ח.
 • הקפאת מנוי-
  • ניתן להקפיא את המנוי לתקופה של בין שבוע לחודשיים לפי צורך בעל המנוי, בתקופת ההקפאה בלבד לא יחויב בעל המנוי בתשלום עבור המנוי. ההקפאה תבוצע באמצעות פנייה בכתב לכתובת המייל של קודו בלבד. ניתן לבצע הקפאה מיידית, בתנאי שלא בוצע כל שימוש במנוי ביום ההקפאה. ניתן להקפיא מנוי מראש בכפוף לציון תאריכי ההקפאה.
  • לא ניתן לבצע הקפאה רטרואקטיבית של המנוי.
  • במקרה של הקפאה לטווח ארוך, יגבה תשלום בגין חודש ההתראה.
  • ניתן לחזור למנוי לאחר חודשיים, ולקבל החזר בגין חודש ההתראה. לאחר תום תקופת ההקפאה החיובים יבוצעו רק חודש לאחר החזרה.
  • במקרה של הקפאה באמצע החודש הקלנדרי בו נגבה התשלום, יחושב החלק היחסי
   לצורך החזר באופן הבא: עלות המנוי כפול חודשי השנה חלקי 365 ימים בשנה
   (עלות יומית). העלות היומית תוכפל במספר הימים של ההקפאה ולפיכך יבוצע
   ההחזר.
  • חזרה מהקפאה – תבוצע באמצעות שליחת אימייל עדכון. חזרת המנוי לתוקף תתבצע אוטומטית ללא צורך באישור נוסף.
  • מה קורה למי שלא חוזר מהקפאה לאחר חודשיים? ניתן לבצע הארכה של ההקפאה לתקופה נוספת של עד חודש, בכתב במייל ולקבל אישור. ללא שליחת אימייל, המנוי יתבטל אוטומטית שלושה חודשים לאחר התחלת ההקפאה. חודש ההתראה אינו יינתן עוד לשימוש.
 • האם ניתן לקבל החזר על מנוי?
  • לאחר תום מועד הביטול המוקנית למשתמש לפי חוק הגנת הצרכן כמפורט בסעיפים ‏4.7 עד ‏4.9 לתנאי השימוש, לא ניתן לקבל החזר על מנוי ששולם, אלא רק להמיר את יתרת הסכום היחסי שנותר מהשירות – לשירות אחר.
  • עבור מנוי שנעשה בו שימוש בטווח של 48 שעות מיום הרכישה – ישלם בעבור השבוע הראשון של המנוי בלבד ויקבל זיכוי בעבור היתרה.
   
 • מנוי לחודש אחד

עלות המנוי היא 375 ש"ח לחודש, ומקנה זכאות להשתתפות במפגשים ללא הגבלה במהלך החודש הנבחר בלבד.

מנוי לחודש אינו מתחדש אוטומטית, ניתן לביטול לפי חוק הגנת הצרכן כמפורט בסעיפים ‏4.7 עד ‏4.9 לתנאי השימוש בלבד, ולאחר מכן לא ניתן לביטול ולא ניתן להקפאה.

 • האם ניתן לקבל החזר על מנוי?
  • לאחר תום מועד הביטול המוקנית למשתמש לפי חוק הגנת הצרכן כמפורט בסעיפים ‏4.7 עד ‏4.9 לתנאי השימוש, לא ניתן לקבל החזר על מנוי ששולם, אלא רק להמירו לשירות אחר חלף הסכום ששולם ולא מוצה.
  • מנוי שנעשה בו שימוש בטווח של 48 שעות מיום הרכישה – ישלם בעבור השבוע הראשון של המנוי בלבד ולקבל זיכוי בעבור היתרה.

האם ניתן לשדרג למנוי חודשי מתחדש?

ניתן לשדרג למנוי מלא לאחר סיומו, ללא ביצוע החזר כספי / קיזוז הפרשים

 • כרטיסייה

עלות כרטיסייה היא 165 ש"ח, והיא מקנה כניסה ל-6 מפגשים מתוך המפגשים של המסלול המלא בחודש קלנדרי אחד. ניתן להאריך את הזכאות לתקופה נוספת בכתב במייל ולקבל אישור.

 • כרטיסייה מחייבת הרשמה למפגשים מראש, לא ניתן להשתתף במפגש ללא הרשמה מראש. ניתן לבטל השתתפות במפגש שנרשמת אליו מראש אם אין אפשרות להשתתף בו.

הכרטיסייה איננה ניתנת לביטול, להקפאה, להחזר או להמרה בשירות אחר.

 • ניתן לשדרג למנוי לאחר סיום הכרטיסייה, לא ניתן לבצע השלמות למנוי לאחר רכישת הכרטיסייה.
 • האם ניתן לקבל החזר על כרטיסייה?
  • ניתן לבטל את העסקה לפי חוק הגנת הצרכן כמפורט בסעיפים ‏4.7 עד ‏4.9 לתנאי השימוש. לאחר מכן, לא ניתן לקבל החזר כספי, אלא רק להמירו לשירות אחר חלף הסכום ששולם ולא מוצה.
  • כרטיסייה שנעשה בה שימוש לא ינתן החזר גם בטווח של 48 שעות.

 

קודה

שירות ליווי אישי אחד על אחד בזום. השירות כולל:

 • מפגש און ליין לתכנון- בניית מפת יעדים – 90 דקות חד פעמי
 • שיחת עדכון שבועית בזום – בת 30 דקות
 • עדכון וואטסאפ פעם או פעמיים בשבוע לפי צורך המונחה
 • מעקב שוטף בטבלת משימות יומית בפלטפורמה מותאמת ומוסכמת על שני הצדדים

תנאים כלליים:

 • האחריות ליצירת הקשר במהלך התהליך משותפת לשני הצדדים בתהליך במידה שווה; שיתוף פעולה הינו קריטי להצלחת התהליך.
 • יש לתאם רישום מול הקודה המלווה ולעדכן את מפעילת האתר באמצעות שליחת הודעת דואר אלקטרוני למפעילת המיזם.
 • תכיפות מרכיבי הליווי המצוינים מעלה עשויה להשתנות, בהתאם לשיקול דעת מפעילת המיזם.
 • שיחת המיפוי הראשונית מחליפה את השיחה הטלפונית באותו השבוע.
 • שירות הקודה ניתן לצורך הליווי בתהליך היצירה בלבד.
 • כחלק מתהליך הקודה ולצורך הצלחתו המירבית, יש לערוך מעקב משימות, אנחנו ממליצות על שימוש בקובץ אקסל ייעודי שנבנה בקודו או בפלטפורמה אחרת כמו טרלו. המטרה לייצר מרחב מרכז למשימות לשימוש יומיומי, ולסיוע בתהליך הלמידה האישי כדי לעצב הרגלי עבודה לטווח ארוך. העדכון שלו באחריות המונחה בלבד.
 • תהליך שלא יסתיים בתקופה של שנה, למיזם יש את הסמכות להציע החלפה לקודה אחרת, במטרה לרענן את התהליך.
 • המידע שמסר המשתמש בשאלון ההתאמה ובמסגרת התהליך, נשמר במערכת המיזם ומועבר לקודה המיועדת לליווי, ולא לאף גורם נוסף. תהליך הקודה מלווה על ידי מפעילת המיזם לצורך הבטחת איכות התהליך.
 • מפעילת המיזם שומרת לעצמה את הזכות לשתף באתר ו/או בכל פלטפורמה אחרת סיפורי הצלחה או אתגרים בעילום שם.

תשלום:

 • מתי?

יש להסדיר את התשלום בגין כל שירות שנרכש לפני המפגש הראשון, כתנאי מקדים להתחלת העבודה. מפגש הפתיחה לא יתקיים ללא סיום תהליך ההרשמה הכולל אישור תנאי השירות וביצוע תשלום.

 • כיצד?

התשלום יתבצע באמצעות תשלום בכרטיס אשראי ישראלי בלבד (במידה והכרטיס אינו על שם הלקוח/ה, אלא על שם אדם אחר, ניתן להפיק קבלה על שם הלקוח, באישור של בעל הכרטיס).

 • אפשרויות נוספות?

תשלום באמצעות העברה בנקאית תתאפשר עבור מי שאינו מחזיק בכרטיס אשראי ישראלי בלבד. התשלום בהעברה בנקאית יתאפשר לתקופה של שלושה חודשים, או לחילופין בתעריף חודשי של 1,000 ש"ח, למי שרוצה להתנסות בשירות.

בתשלום עם כרטיס אשראי ישראלי של אדם אחר תועבר קבלה על שם הלקוח אשר השתתף בשירות ולא הלקוח המשלם.

 • איך מסיימים תהליך?
  • מלבד תיאום מול מפעילת המיזם, יש לשלוח הודעה בכתב לכתובת האימייל של מפעילת המיזם בציון תאריך המפגש האחרון. גמר החשבון יבוצע לאחר מפגש הסיכום.
  • תקופת ההתראה המינימלית לסיום תהליך הינו שבוע אחד מראש.
  • לאחר ההודעה על סיום התהליך תבוצע פגישת סיכום ועיבוד התהליך המשותף, ולאחריה ישלח מייל מסכם המכיל את התובנות שעלו במסגרת הפגישה.
  • ניתן לוותר על ההשתתפות בפגישת הסיכום, על אף שאיננו ממליצות, אך התשלום בגין השבוע האחרון לא יוחזר גם אם לא תתקיים הפגישה לבקשת המונחה.
  • הודעה על סיום תהליך בתוך הפגישה לא מקצרת את תשלום שבוע ההתראה גם אם בוצעה במסגרתו פגישת הסיכום.
 • מתי ניתן לקבל החזר כספי בגין יתרת מנוי בתהליך קודה?
  • בגמר החשבון תחושב תקופת העבודה הכוללת לאחר הפחתת תקופות ההקפאה הרשמיות בלבד, במידה והיה חיוב ביתר תוחזר היתרה לכרטיס האשראי.
  • יש אפשרות להשתמש ביתרה של הסכום עבור שירות אחר.
  • לא יבוצע החזר עבור תהליך שנמשך פחות מחודש, אלא תינתן האפשרות להמיר את היתרה לשירות אחר בלבד.
 • מה קורה כשרוצים הקפאה/הפסקה זמנית?
  • הפסקה זמנית לצורך הקפאה, אפשרית בהודעה מראש בכתב לכתובת האימייל של קודו.
  • יש לבצע את ההודעה מראש, ובתיאום/ יידוע של מפעילת המיזם.
  • במקרה של כוח עליון ניתן להודיע על הקפאה דרך האתר, ובמקרה כזה ההקפאה תכנס לתוקף מיידית.
  • לא ניתן לבצע הקפאה רטרואקטיבית.
  • במקרה של ביטול מפגש ע"י הקודאי בהתראה של פחות מ-24 שעות, התשלום עבור המפגש יהיה מלא.
 • מה הם תנאי ההקפאה?
  • חובה לציין את תאריך המפגש האחרון לפני ההקפאה, ומפגש החזרה – במידה וידוע.
  • לא ניתן להקפיא מנוי לתקופה קצרה משבוע, וארוכה מחודשיים. במקרה של הקפאה ארוכה יותר תבוצע שיחת סיכום תהליך, וניתן יהיה לחזור לתהליך בשלב מאוחר יותר.
  • לא ניתן לבצע מעל 3 הקפאות בתקופה של 12 חודשים.
  • במידה והמנוי שילם על תקופת ההקפאה מראש, התקופה הזו תינתן לו בסוף המנוי. במידה וההודעה על ההקפאה תתקיים לפני החיוב בגין תקופת ההקפאה לא יגבה תשלום מראש.
  • במקרה של הקפאה באמצע החודש הקלנדרי בו נגבה התשלום, יחושב החלק היחסי
   לצורך החזר באופן הבא: עלות המנוי כפול חודשי השנה חלקי 365 ימים בשנה
   (עלות יומית). העלות היומית תוכפל במספר הימים של ההקפאה ולפיכך יבוצע
   ההחזר.
  • בתקופת ההקפאה לא ינתן שירות ליווי בזום, בטלפון, בוואטסאפ, במייל או במדיה אחרת.
  • על מנת לשמור על מחירי המנוי כפי שהיו בתחילת המנוי, יש לבצע הקפאה.
  • במקרה של ביטול המנוי, לא נוכל להתחייב לשמירת המחירים כפי שהיו בתחילת המנוי.
 • האם אפשר להחליף קודה?
  • במידה ויש רצון חד צדדי או הדדי להחלפת הקודה בתהליך, תבוצע התאמה מחודשת, הכוללת שיחת היכרות ובניית מפה עם הקודה החדשה.
  • תקופת העבודה עם הקודה החדשה תתחיל לאחר תקופת הסיום עם הקודה הקודמת, שתכלול פגישת סיכום וכיוצ"ב.
 • האם ניתן לקבל החזר על מנוי קודה?
  • ניתן לבטל את העסקה לפי חוק הגנת הצרכן כמפורט בסעיפים ‏4.7 עד ‏4.9 לתנאי השימוש. לאחר מכן, לא ניתן לקבל החזר על מנוי, אלא רק להמירו לשירות אחר.
  • כאמור, לא יבוצע החזר עבור תהליך שנמשך פחות מחודש, אלא תינתן האפשרות להמיר את היתרה לשירות אחר בלבד.

ליווי אקדמי

ליווי אקדמי אישי המיועד למתן סיוע אקדמי, על בסיס שעתי בתחומים המפורטים בהמשך.

עלות שעה אחת – 275 ש"ח, ברכישה של בנק שעות של 4 שעות ומעלה עלות שעת שיעור פרטי היא 215 ש"ח.

 • תחומים שניתן לקבל שירות של שיעור פרטי:
  • מחקר איכותני- ניתוח תמות
  • הצעת מחקר – בניית רציונל מחקרי
  • סקירת ספרות – איתור מאמרים, גיבוש אסטרטגיה
  • כתיבת דיון ומסקנות לקראת הגשה
  • מתודולוגיה – ייעוץ לקראת בחירת הגישה
 • כיצד מבוצעת התאמה?
  • יש למלא טופס צרכים דרך האתר.
  • לאחר מכן מבוצעת שיחת היכרות ובירור צרכים טלפונית.
  • במידה ונמצאת התאמה פרטי הקודה נשלחים במייל התאמה הכולל פרטים על המסלול, תנאי תשלום ופרטי התקשרות של הקודה המלווה.
  • ניתן לעשות שיחת היכרות ותיאום ציפיות קצרה בטלפון עם הקודה בטרם התחלת השירות. שיחת תיאום הציפיות עם הקודה מיועדת לתיאום ציפיות בלבד ולא כוללת מתן שירות בפועל.
  • אורך שיחה לא יעלה על 10 דקות.
  • לאחר השיחה ניתן לרכוש שעה אחת או סל שעות.
  • תיאום שעות העבודה מבוצע מול הקודה.
 • מהם תנאי התשלום?
  • ניתן לשלם מראש באשראי דרך האתר בלבד.
  • במקרים חריגים אשר יאושרו באופן פרטני על ידי מפעילת המיזם, תתאפשר העברה בנקאית, מראש, ובשליחת אסמכתא במייל.
 • האם יש אפשרות להקפיא את השירות?
  • ככלל ניתן לקבל את השירות בטווח של 10 חודשים מיום הרכישה, עם זאת, מפעילת המיזם אינה מתחייבת לשמור על ההתאמה המקורית אם הלקוח בחר להמתין עם השימוש.
 • האם ניתן לקבל החזר כספי לאחר הרכישה?
  • ביטול עסקה והחזר כספי תתבצע לפי חוק הגנת הצרכן כמפורט בסעיפים ‏4.7 עד ‏4.9 לתנאי השימוש.
  • לאחר תקופה זו, לא ניתן לקבל החזר כספי אלא רק להמיר את היתרה בשירות אחר.
 • מה כלול בליווי האקדמי?
  • עבודה משותפת בזום.
  • זמן עבודה פרטני שבו המלווה קורא/ת חומרים, נתונים וכדומה.

קורסים

קורסים בנושא ספציפי בזום, מספר המפגשים מפורסמים במסגרת התוכנית – בסיסית/מלאה. כל מפגש נמשך שעתיים. מפגשים שיש בהם תוכן מוקלטים וניתן לצפות בהם מאוחר יותר.

קורס יפתח עם מינימום של 15 משתתפים. במידה וקורס לא יפתח הסכום ששולם יוחזר במלואו.

 • ההשתתפות בקורס כוללת:
  • גישה להשתתפות במספר המפגשים לפי התוכנית הנבחרת
  • קבוצת וואטסאפ מלווה לתוכנית
  • גישה לדרייב חומרים שניתן להוריד למחשב ולהשתמש בהם
  • גישה לסדרת סרטונים שלתוכן בערוץ היוטיוב גם לאחר סיום התוכנית
  • אפשרות לייעוץ בצ'אט על תוכן במהלך המפגש
  • מתן מענה לשאלות אישיות ממוקדות במייל
 • תנאי התשלום:
  • התשלום דרך האתר באמצעות כרטיס אשראי ישראלי בלבד, ניתן לבצע תשלום בהעברה בנקאית למי שאין ברשותו כרטיס אשראי ישראלי.
  • בתשלום עם כרטיס אשראי ישראלי של אדם אחר תועבר קבלה על שם הלקוח המשתתף בשירות ולא הלקוח המשלם.
 • מדיניות ביטול השתתפות בקורס והחזר כספי:
  • ביטול יבוצע לפי חוק הגנת הצרכן כמפורט בסעיפים ‏4.7 עד ‏4.9 לתנאי השימוש.
  • בהודעת ביטול בכל מועד מאוחר יותר מהמועדים שצוינו, ינתן החזר כספי של 50%.
  • ביטול שיבוצע לאחר התחלת הקורס, ללא תלות בהשתתפות במפגשים, כולם או חלקם, ובין אם לאו, מכל סיבה שהיא, לא יזכה בהחזר כספי למעט במקרה בו חל הביטול בטווח של עד 24 שעות לאחר מועד קיומו של המפגש הראשון, החזר כספי של 50%.
  • במקרה של ביטול השתתפות בקורס, חובה למחוק את כל החומרים של הקורס, ההקלטות שנשלחו לרשימת המשתתפים, לצאת מקבוצת הוואטסאפ, ומהדרייב ולהימנע מלעשות כל שימוש בחומרים אלה.
  • הודעת ביטול תמסר באופן המפורט בסעיף ‏4.6 לעיל.
 • אפשרות להמרה במוצר אחר:
  • במקרה של ביטול השתתפות בקורס שאינו מאפשר זיכוי כספי, תתאפשר החלפה לשירות אחר בניכוי התמורה היחסית עבור השירות שניתן, בין אם נצרך או לאו.
 • מעבר בין מסלולים בתוכנית :
  • ניתן לעבור מהתכנית הבסיסית לתכנית המלאה באמצעות פניה בכתב לכתובת המייל של מפעילת המיזם בלבד, ולאחר השלמת ההפרש במחיר התכניות. אישור הבקשה כפופה למספר המקומות הפנויים בתכנית המלאה. ניתן לבצע את המעבר לכל המאוחר, עד שני מפגשים מתחילת התכנית המלאה. במידה והמעבר יבוצע לאחר התחלת התכנית המלאה תינתן הזדמנות להשלמת המפגשים באמצעות צפייה בהקלטות.
  • אחריות השלמת הצפייה/ההשתתפות במפגשים אינה על המיזם או מי מטעמו.
  • מעבר מהתוכנית המלאה לבסיסית אפשרי עד 24 שעות לאחר קיומו של המפגש הראשון בהחזר כספי.
  • בשלב מאוחר יותר, ניתן להשתמש ביתרה הלא ממומשת לשימוש בשירות אחר.
  • לא ניתן להקפיא השתתפות בקורס.
 • מרתון קודו

מפגשי עבודה פיזיים של 10 שעות. מרתון כולל:

4 מושבי כתיבה, סדנת גוף-נפש, ייעוץ אישי לפי צורך. פעילויות נוספות עשויות להתווסף לתאריכים ספציפיים ויפורסמו בהתאם.

 • תנאי השירות:
  • ההשתתפות במרתון קודו מחייבת הרשמה למועד ספציפי ורכישת כרטיס לפני קיומו של המרתון.
  • ההשתתפות על בסיס מקום פנוי בלבד.
  • מחיר הכרטיס למרתון קבוע מראש ומפורסם באתר (לפי מחירון – כרטיס בודד, כרטיסייה מוזלת, כרטיס בהנחה למנויים קודו אונליין/קודה בלבד, כרטיסייה מוזלת למנויים קודו אונליין/קודה בלבד).
  • מחיר הכרטיס אינו משתנה לפי מספר השעות של השהייה בפועל במרתון.
  • ברכישת כרטיסייה ניתן לעדכן תאריכים נוספים להשתתפות בשלב מאוחר יותר.
  • ביטול יבוצע יבוצע לפי חוק הגנת הצרכן כמפורט בסעיפים ‏4.7 עד ‏4.9 לתנאי השימוש.
  • ביטול של 48 שעות לפחות לפני מועד המרתון, בתנאי שלא מדובר בימי  מנוחה  ניתן יהיה להירשם למרתון אחר על בסיס מקום פנוי.
  • ביטול בטווח של 48 שעות או אי הגעה למרתון ללא כל הודעה – לא יינתן כרטיס חלופי למרתון אחר.
  • ניתן להשתמש בכרטיס למרתון לתקופה של 10 חודשים בלבד מיום הרכישה.
  • ברכישת כרטיסייה ומימוש חלקי שלה – לא יינתן זיכוי כספי אלא רק אפשרות להשתמש בשירות אחר.
  • מרתון שיבוטל על ידי המיזם יקנה לרוכש זכאות להחזר כספי מלא, למעט במקרים שבהם ההרשמה למרתון בוצעה, על בסיס מקום פנוי, לאחר ביטול השתתפות במרתון קודם בטווח של 72 השעות שקדמו למרתון.

סדנאות והרצאות אונליין

 • סדנאות זום הנמשכות בין 30 דקות לשעתיים, חלקן בתשלום וחלקן ללא תשלום.
 • סדנה תתקיים עם מינימום 15 נרשמים.
 • מקסימום המשתתפים האפשרי במפגש הוא 100 משתתפים, ההשתתפות לפי כל הקודם זוכה.
 • סדנאות וההרצאות ללא עלות –
  • יפורסמו באתר, ובערוצי השיווק של המיזם.
  • בהרשמה מראש בטופס הרשמה, פתוחות להשתתפות ולצפייה בערוץ היוטיוב.
  • פתוחות לשיתוף חופשי.
 • סדנאות בתשלום:
  • יש לרכוש את הסדנה מראש דרך האתר, או להירשם ללא עלות בטופס ייעודי.
  • לאחר ההרשמה לסדנה ישלח מייל אישור הרשמה עם לינק להשתתפות.
  • סדנאות שנרכשו ישלחו לרוכשים לצפייה לאחר הסדנה, כולל חומר שהועבר בסדנה. הסדנה והחומרים הינם לשימוש אישי בלבד ולא להעברה לאחרים.
  • ניתן לרכוש את הסדנה גם לאחר קיומה ולקבל קישור לצפיה.

סדנאות פיזיות (במרתונים)

מתקיימות במסגרת מרתונים. סדנת תוכן שאורכה כ-90 דקות.

 • מפורסמות באתר, ובערוצי השיווק של המיזם.
 • ניתן להירשם לסדנה בלבד ללא המרתון, רכישת הכרטיס מבוצעת דרך האתר.
 • השתתפות בסדנאות של המרתונים חופשית ללא עלות עבור מנויים לקודו אונליין/קודה בהרשמה מראש ועל בסיס מקום פנוי בלבד.

נקודות כלליות

 • תקלות טכניות עשויות להתרחש מעת לעת, ואינן באחריות מפעילת המיזם.
 • בקשות בעניין קבלות ומסמכים שונים על מנת להזדכות על התשלום לצורכי מס, או דרך תקציב מחקרי ניתן לבקש דרך כתובת האימייל של המיזם team@codolife.com